Home / News / แอสตาแซนธิน : ส ุ ขภาพผิว

แอสตาแซนธิน : ส ุ ขภาพผิวPDF ดูรายละเอียด.pdf


ิ้วรอยแห่งวัยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่มีปัจจัยบางอย่างที่เร่งทําให ้ริ้วรอยนั้นเกิดเร็ว ขึ้นและชั ดเจนมากขึ้น เชน รังส ่ ีUV จากแสงอาทิตย์ มลพิษจากสภาวะแวดล้อม และระดับโอโซนซงเป็นสาเหตุที่ทําให ้ ึ่ เกิดริ้วรอยเนื่องจากชนเซลล์ผิวถูกทําลาย และเพิ่มความเส ั้ ยงในการเกิดมะเร็งผิวหนัง นอกจากนั้นยังมีสาเหตุที่เกิดจาก ี่ อาหารที่รับประทานและลักษณะนิสยการดําเนิ ั นชวิต ที่ทําให ้การซ ี อมแซมผิวหนังตามธรรมชาติและระบบการต่อต้าน ่ อนุมูลอิสระของร่างกายเสยสมดุล ดังนั้นจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องใช ี ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวร่วมกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ้ เข ้ามาชวยในการบํารุงสุขภาพผิวของเราในระยะยาว ่ คนทั่วไปจะรู ้จักสารแคโรทีนอยด์ที่ชอว่าเบตา ื่ -แคโรทีน (โปรวิตามิน A) และวิตามิน E เป็นอย่างดี แต่ในปัจจุบันได้มี การศกษาค้นคว้าสารแคโรทีนอยด์ที่ช ึ อว่า ื่ Astaxanthin ซงผลิตได้จากไมโครแอลจีที่มีช ึ่ อว่า ื่ Haematococcus pluvialis ว่ามีคุณสมบัติในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าเบตา-แคโรทีน (โปรวิตามิน A) และวิตามิน E (Miki, 1991) จากการศกษาวิจัยพบว่า ผู้ที่ใช ึ ้Astaxanthin ที่อยู่ในรูปของเครื่องสํ าอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นเวลา 4 ถึง 6 สปดาห์จะมีริ้วรอยแห่งวัยที่เกิดจากรังส ั ีUV ลดลง ดังนั้นจึงสรุปว่า Astaxanthin มีคุณสมบัติในการชวยบํารุงผิวทําให ้ ่ ผิวดูอ่อนกว่าวัย ชวยลบเลือนริ้วรอย และสามารถป้องกันการเกิดมะเร็งผิวหนังจากรังส ่ ีUV ได้ ตารางแสดงประโยชน์ของ Astaxanthin ดูแลรักษาสุขภาพผิวได้หลายวิธีดังนี้ ประโยชน์ กระบวนการ 1. เพิ่ มความสามารถของผิว ในการปกป้องสารที่จําเป็ น สําหรับผิว ฟื้นฟูสมดุล ของสารต่อต้านอนุมูลอิสระ ตามธรรมชาติ (SOD, CAT, GSH) ป้องกันการเกิด lipid peroxidation 2. ลดรอยผื่นแดง ยับยั้ งกระบวนการอักเสบ 3. ปกป้อง และลดริ้วรอย ที่เกิดจากรังสี UV - เพิ่ มความเต่งตึง และความยืดหยุ่นให้กับผิว - เพิ่ มความชุ่มชื้นให้กับผิว ปกป้องเซลล์ผิวจากสารอนุมูลอิสระ ทําให้กระบวนการซ่อมแซมผิวชั้ นคอลลาเจน เป็ นไปอย่างปกติ สุขภาพผิวที่ดีจากการรับประทานอาหาร ?สวยจากภายใน? หรือการบํารุงผิวด้วยโภชนาการและอาหารเสริม เป็นแนวโน้มที่ทั่วโลกกําลังให ้ความสนใจเพิ่มมาก ขึ้น จากการวิจัย(Yamashita 2002) โดยทําการทดลองกับผู้หญิงจํานวน 8 คนที่มีผิวแห ้ง (อายุเฉลี่ย 40 ปี) ทานอาหาร เสริมที่มี Astaxanthin 2 มิลลิกรัม และ tocotrienol ธรรมชาติ (Super vitamin E) 40 มิลลิกรัมเป็นประจําทุกวัน จากนั้นทําการเก็บข ้อมูลในสั ปดาห์ที่ 2 และ 4 และนําไปเปรียบเทียบกับค่าเริ่มต้นก่อนใช พบว่าความแตกต่างสามารถ ้ วัดได้ภายใน 2 สั ปดาห์ และ 4 สปดาห์ พบว่าผู้ทดลองที่มีผิวแห ้งมีการปรับปรุงสภาพผิวดังนี้: ระดับ ั ความชุมช่ นเพิ่มขึ้น ื้ (P<0.05) ,ปริมาณนํ้ามันตามธรรมชาติที่ผิวคงที่ และริ้วรอยลดลง และ พบว่าสวเสิ ยนน้อยลง ( ี้ P<0.01) รูปที่ 1 อาหารเสริมเพื่อความงามมีผลชวยเพิ่มความชุ ่ มช่ นให้กับผิวบริเวณแก้มและตา ( ื้ Yamashita, 2002) รูปที่ 2 ภาพขยายของผิวหนังเมื่อเริ่มต้นทดลอง, สปดาห์ที่ ั 2 และสปดาห์ที่ ั 4 (Yamashita, 2002) จากภาพจะเห็นได้ชดว่าริ้วรอยมีการลดลงอย่างช ั ดเจน ั Yamashita (2006) ได้ทําการศกษาทดลองผู้หญิงที่มีลักษณะผิวหลายรูปแบบจํานวน ึ 49 คนอายุเฉลี่ย 47 ปี โดย ได้รับ Astaxanthin 4 มิลลิกรัม (2x2 มิลลิกรัม) และยาหลอก หลังจากสปดาห์ที่ ั 6 พบว่าผู้ที่รับประทาน Astaxanthin 4 มิลลิกรัมต่อวันมีสุขภาพผิวที่ดีขึ้นโดยการสอบถามข ้อมูล (รูปที่ 3) รูปที่ 3 ผลการสอบถามอาสาสมัคร หลังจากรับประทานอาหารเสริม Astaxanthin 6 สปดาห์ จากการ ั สอบถามอาสาสมัคร(Yamashita, 2006) จากกราฟพบว่าผู้ที่ทานอาหารเสริมจะมีสุขภาพผิวที่ดีขึ้น การทดสอบสภาพผิวด้วยเครื่องมือ พบว่ากลุ่มที่ได้รับอาหารเสริมนั้นสุขภาพผิวดีขึ้นดังนี้ ความชุมช่ น ( ื้ P<0.05) และ ความยืดหยุ่นของผิวดีขึ้น (P<0.05) นอกจากนี้การทดสอบโดยแพทย์ผู้เชยวชาญด้านผิวหนังแสดงให ้เห็นว่ากลุ่มที่ ี่ รับประทานอาหารเสริมจะมีริ้วรอยลดลง (P<0.05) และความยืดหยุ่นของผิวเพิ่มขึ้น (P<0.05) ในชวงระหว่างส ่ ั ปดาห์ที่ 3 และ 6 (รูปที่ 4) ซงผลที่แสดงออกมาอย่างช ึ่ ดเจนเนื่องจากการฟื้นฟูผิวหนังจะเริ่มในส ั ั ปดาห์ที่ 4-5 และจะเพิ่มสูงสุด ในสปดาห์ที่ ั 6 ซงเป็นส ึ่ งที่ยืนยันว่า ิ่ Astaxanthin สามารถชวยบํารุงและฟื้นฟูสภาพผิวได้ ่ รูปที่ 4 แสดงการวิเคราะห์ความชุมช่ นและความยืดหยุ่นของผิวโดยแพทย์ผู้ ื้ เชยวชาญด้านผิวหนังในส ี่ ปดาห์ ั ที่ 3 และ 6 ของการรับประทานอาหารเสริม Astaxanthin (Yamashita, 2006) กลไกการทํางาน ผิวหนังประกอบด้วยชนต่างๆ สามช ั้ นได้แก่ หนังกําพร ้า ั้ , ผิวหนังแท้ และชนไขมันใต้ผิวหนัง ช ั้ นผิวหนังแท้ประกอบด้วย ั้ คอลลาเจน อิลาสติน และเนื้อเยื่ออื่นๆ ที่คํ้าจุนโครงสร ้างของผิว และยังเป็นองค์ประกอบที่ทําให ้ผิวหนังเรียบเนียนและ ดูอ่อนเยาว์ สามารถถูกทําลายได้ด้วยรังสีUV การป้องกันริ้วรอย รังสีUV ที่สงผลกระทบกับผิวมีอยู่สองรูปแบบได้แก่ รังส ่ ีUVA และ UVB รังสีUVB นั้นมีความยาว คลื่นสนกว่ารังส ั้ ีUVA และเป็นสาเหตุหลักที่ทําให ้เกิดรอยไหม ้ของผิวและการผลิตเม็ดสเมลานิน แต่รังส ี ีUVA ที่มีความ ยาวคลื่นยาวกว่าเป็นสาเหตุหลักของการแก่ก่อนวัย รังสีUVA นั้นทะลุทะลวงเข ้าไปในชนหนังแท้ ทําลายเนื้อเยื่อ ั้ คอลลาเจนทําให ้เกิดริ้วรอย (รูปที่ 5) รูปที่ 5 ภาพแสดงผลกระทบของรังสีUVA, UVB และโอโซนที่มีผลต่อผิวหนัง รังสีUV ทําให ้เกิดสารอนุมูลอิสระและสารที่มีชอว่า ื่ matalloproteinases (MMP) ซงเป็นปัจจัยทําให ้เกิดริ้วรอยเพราะ ึ่ สารทั้งสองจะไปทําลายคอลลาเจนที่ชนผิว โชคดีที่ผิวจะมีกลไกในการซ ั้ อมแซมคอลลาเจนที่ถูกทําลาย แต่การได้รับ ่ รังสีUV ติดต่อกันเป็นเวลานานๆ ซงทําให ้เกิดสารอนุมูลอิสระและ ึ่ matalloproteinases (MMP) ปริมาณมาก จะมีผล ต่อการสร ้างเซลล์ผิวใหม่ จึงเป็นสาเหตุทําให ้เกิดริ้วรอย การมี Astaxanthin สามารถลดสารอนุมูลอิสระและปริมาณ matalloproteinases (MMP) และทําให ้การสร ้างเซลล์ใหม่มีความสมบูรณ์ ริ้วรอยลดลง (รูปที่ 6) รูปที่ 6 ภาพแสดงการกําจัดสารอนุมูลอิสระโดยใช้Astaxanthin ชวยในกระบวนการสร้างเซลล์ผิวใหม่ ่ Astaxanthin ปกป้ องผิวจากจากสารอนุมูลอิสระ ออกซเจนในเซลล์สามารถก่อตัวเป็นสารอันตรายที่เรียกว่า สารอนุมูลอิสระ ( ิ ROS) หรือแอกทีฟออกซเจนได้ ถ ้าได้รับ ิ พลังงานจากรังสีUV มากพอ สารเหล่านี้ได้แก่ สารออกซเจนโมเลกุลเดียว ซุปเปอร์ออกไซด์ และ ไฮดรอกซ ิ ล (ทําให ้ ิ เกิดสารเปอร์ออกซล) สารเหล่านี้พยายามที่จะแย่งอิเลกตรอนจากโมเลกุลข ้างเคียงเพื่อทําให ้ตัวเองเสถียรเช ิ น ่ DNA, ฟอสโฟลิพิด เอนไซม์ และโปรตีน Astaxanthin สามารถจับตัวกับออกซเจนโมเลกุลเดียวเหล่านี้ และสามารถยับยั้งการเกิด ิ lipid oxidation ดีกว่าสารต้าน อนุมูลอิสระอื่นๆ มาก และควบคุม ROS ได้อย่างมีประสทธิภาพมากกว่า ิ การต่อต้านการอักเสบ รอยผื่นแดงหรืออาการอักเสบที่เกิดขึ้นหลังจากการสมผัสกับแสงแดด สา ั มารถควบคุมได้โดยสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่มี ประสทธิภาพ ิ Yamashita (1995) แสดงให ้เห็นจากการทดลองกับผู้ชายจํานวน 7 คน ที่ใช ้Astaxanthin ธรรมชาติทา ที่ผิว พบว่าระดับของรอยบวมแดงที่เกิดจากแสงแดดลดลงอย่างชดเจนถึง ั 60% ในชั่ วโมงที่ 98 หลังจากสมผัสแสง ั UVB ขณะนี้เราทราบว่า Astaxanthin ทํางานโดยยับยั้งตัวกลางที่ก่อให ้เกิดการอักเสบและCytokines ผ่านทาง IkB kinase โดยขึ้นกับ NF-kB activation pathway (Lee et al., 2003) ความปลอดภัยในการใชกับเครื่องส ้ ํ าอางและอาหารเสริม Astaxanthin ปลอดภัยสํ าหรับการใชเป็นเครื่องส ้ ํ าอาง จากจํานวนผู้เข ้าร่วมการทดลองทั้งหมด 45 คน (ทั้งชายและ หญิง) ที่รับการทดสอบ Standard Japanese Patch พร ้อมรายงานผลในเวลา 24-48 ชวโมงหลังการทดสอบ ผิวช ั่ นั้ นอกนั้นเกิดอาการเนื่องจากพลาสเตอร์กาวเท่านั้น ไม่มีอาการที่เกิดจาก Astaxanthin แต่อย่างใด (Seki et al. 2002) นอกจากนี้ Koura (2005) ยังพบว่าไม่มีอาการทางลบใดๆ ในการสอบ Sensitization ในสั ตว์ Astaxanthin อยู่ในรายการ JP Cosmetics และรายชอ ื่ INCI ในชอว่า ื่ Haematococcus pluvialis extract โดยทั่วไปวิธีที่จะลดริ้วรอยก่อนวัยที่เกิดจากแสงแดดนั้น คือ การหลีกเลี่ยงให ้ห่างไกลจากแสงแดดและการใชครีมกัน ้ แดดในการปกป้องผิว แต่อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปคนเราไม่สามารถปกป้องผิวได้อย่างดีพอ ดังนั้นการใชสารแคโรที ้ นอยด์ที่มีประสทธิภาพสูง เช ิ น ผลิตภัณฑ์ ่ Astaxanthin สํ าหรับใชเป็นเครื่องส ้ ํ าอางและเป็นอาหารเสริมจะมีคุณสมบัติ ในการชวยลดริ้วรอยก่อนวัยอันควร ่ References 1. Yamashita, E., (2006), The Effects of a Dietary Supplement Containing Astaxanthin on Skin Condition. Carotenoid Science, 10:91-95. 2. Yamashita, E., (2002), Cosmetic benefit of the supplement health food combined astaxanthin and tocotrienol on human skin. Food Style 21 6(6):112-117. 3. Miki, W., (1991), Biological functions and activities of animal carotenoids. Pure & Appl. Chem., 63(1):141-146. 4. Lee, S.J.et al., (2003), Astaxanthin Inhibits Nitric Oxide Production and Inflammatory Gene Expression by Suppressing IkB Kinase ?dependent NF-kB Action.Molecules and Cells, Vol.16,No.1,pp.97-105 5. Seki ,T.,et al.,(2001) , Effects of astaxanthin from haematococcus pluvialis on human skin.France Journal 12:98-103