Home / News / โกจิเบอร์รี่ และนํ้าโกจิเบอร์รี่ ฟื้ นฟูระบบเลือด ขจัดสารพิษปรับสมดุลกรด ด่าง

โกจิเบอร์รี่ และนํ้าโกจิเบอร์รี่ ฟื้ นฟูระบบเลือด ขจัดสารพิษปรับสมดุลกรด ด่างPDF ดูรายละเอียด.pdf


โกจิเบอร์รี่ D-TOX ระบบเลือด ป้องกันเลือดเป็นกรด เลือดที่ไหลเวียนในร่างกายของเราอาจเปรียบเสมือนขบวนรถ ขนส่งสินค้าที่จําเป็นในการดํารงชีวิตไปสู่เซลล์และอวัยวะต่างๆ เลือด ประกอบด้วย เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือด มีก๊าซ เช่น ออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ เกลือแร่ โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต นอกจากนี้แล้ว ยังมีสารจําพวกฮอร์โมน วิตามิน เอนไซม์ และแอนติบอดี ซึ่งทั้งหมดนี้ รวมตัวกันอยู่ในนํ้า เลือดของเรามีpH ที่ แคบมาก (pH 7.35-7.45)และร่างกายพยายามรักษาระดับ pH นี้ไว้ เพื่อการดํารงชีวิต โดยการขับกรด หรือด่างส่วนเกินออก ทางปัสสวะ ดังนั้น หากเลือดเป็นกรดหรือด่างมากเกินไป ไตของเราจะทํางานหนัก ทําให้ไตเสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติ โดยทั่วไปปัส สวะของเรามักมีpH อยู่ระหว่าง 6.2-7.4 แต่ถ้าปัสสวะของคุณ มีpH ตํ่ากว่า 6.2 อย่างต่อเนื่อง นั่นเป็นสัญญาณว่าเลือดของ คุณอาจเป็นกรดเกินไป ภาวะเลือดที่เป็นกรดก่อให้เกิดโรคอีกหลายอย่าง เช่น เบาหวาน , ความดันโลหิตสูง, โรคกระดูกพรุนและ ข้อเสื่อม, ภูมิคุ้มกัน และ เม็ดเลือดขาว ลดตํ่าลง ทําให้เชื้อโรค เติบโตในเลือดได้ง่าย ขึ้น , อายุของเม็ดเลือดแดงตํ่าลง, ผิวเหี่ยวย่น หมองคลํ้า ดูดําหรือไหม้ เกรียม ในโลกปัจจุบันมีอาหารมากมายที่มนุษย์ผลิตขึ้น ซึ่งเปลี่ยนให้เลือดของเรา กลายเป็นกรด เช่น นํ้าตาลขัดขาว แป้งขัด ขาว อาหารกระป๋ อง นํ้าอัดลม สิ่งปรุงแต่งต่างๆที่เติมลงในอาหาร, ความเครียด, ยา ล้วนส่งผลให้เลือดของเราเป็นกรดเพิ่มขึ้น การ รับประทานอาหารที่ช่วยปรับสมดุลกรด ด่าง เช่น ธัญพืชไม่ขัดสี, ผักสด, ผลไม้ , ถั่ว อาหารเหล่านี้ช่วยรักษาความเป็นด่างอ่อนๆ ใน ร่างกายหรือหายใจให้ลึก เพื่อลดคาร์บอนไดออกไซด์ ลดความเป็นกรดในเลือด โกจิเบอร์รี่ ช่วยให้เลือดมีpH ทีเหมาะสม ได้รวดเร็วกว่าอาหารอื ่ ่ นๆ Dr. Marcial-Vega(Johns Hopkins-trained oncologist, researcher and nutritional medicine consultant) ได้ทดสอบ คนไข้ของเขา พบว่า คนไข้โรคมะเร็ง กว่า 90% มีสภาวะเลือดเป็นกรด เพื่อพิสูจน์ทฤษฎีบท ของเขา เขาได้ทดสอบคนไข้โรคมะเร็ง จํานวน 86 คน เขาพบว่าผู้ป่ วยเหล่านี้ ยังมีภาวะความดันโลหิตสูง, ไขมันในเลือดสูง, เบาหวาน ซึ่งผู้ป่ วยเหล่านี้กําลังบําบัดด้วยการ ฉายรังสี และทําเคมีบําบัด Dr. Marcial-Vega ทําการทดสอบการเปลี่ยนแปลง pH ของเลือดเป็นเวลา 7-8 สัปดาห์ โดยการให้ผู้ป่ วยดื่มนํ้าโกจิเบอร์รี่60- 120 ml. ต่อวัน เทียบกับการรับประทานอาหารอื่นๆ เพื่อปรับให้เลือดมีความเป็นกรด-ด่าง ใกล้เคียง pH 7.4 ผลการทดสอบดังนี้ ? 90% ของผู้ป่วยเลือดเปลี่ยนจากสภาพกรดเป็นด่างอ่อนๆ 80% ของผู้ป่ วย มีระดับเม็ดเลือดแดง เกล็ดเลือด และเม็ดเลือดขาว อยู่ในระดับปกติ ซงตามปกติการฉายรังส ึ่ หรือทําเคมีบําบัด จะทําให ้ ี ผู้ป่ วยมีผลเลือดตํ่าลง 80-100% 67% ของผู้ป่ วยที่มีคอเลสเตอรอลสูงมีระดับลดลง 50 จุดใน 4 สัปดาห์ 80% ของผู้ป่ วยความดันโลหิตสูง มีความดันโลหิตลดลงอย่างชดเจน และ ั 50% สามารถหยุดรับประทานยาลดความดันได ้ ? 85% ของผู้ป่ วยที่มีนํ้าหนักเกิน มีนํ้าหนักลดลง โดยที่มีกล้ามเนื้อตามปกติ และไม่อ่อนเพลีย ? 64% ของผู้ป่ วยที่มีภาวะเบาหวาน มีระดับนํ้าตาลในเลือดตํ่าลง ? 75% ของผู้ป่ วยมีความสุขทางความต้องการทางเพศ ดีขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่า คนไข้รู้สึกสดชื่น มีความแข็งแรง และนอนหลับสบาย Is Acidity In Your Blood Making You Sick? Renowned cancer specialist, Johns Hopkins-trained oncologist, researcher and nutritional medicine consultant Dr. Victor A. Marcial-Vega shares his cutting-edge research on goji and its effect on blood and the body's alkalinity (pH balance) - a key to overall health. "This is why I was so interested in goji. Nothing had corrected alkalinity in me or my patients so fast - nothing before goji juice