Home / News / ?Stroke? โรคสมองขาดเลือด ป้ องกันด้วย... โกจิเบอร์รี่

?Stroke? โรคสมองขาดเลือด ป้ องกันด้วย... โกจิเบอร์รี่PDF ดูรายละเอียด.pdf


สโตรค ?Stroke? หรือโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน ตีบ แตก ทําให้สมองขาดเลือดและถูกทําลาย เป็นสาเหตุการ ตายและพิการ มากที่สุดในปัจจุบัน การรับประทานโกจิเบอร์รี่ เพียง 15-20 กรัมต่อวัน จะชวยดูแลระบบ ่ หมุนเวียนเลือดในร่างกาย ไหลเวียนสะดวก ลดไขมันในเลือด ป้องกันเสนเลือดอุดตันจากไขมันและลิ่ม ้ เลือด สารต ้านอนุมูลอิสระชวยป้องกันเส ่ นเลือดอักเสบ ควบคุมความดันและระดับนํ้าตาลในเลือดให ้เป็น ้ ปกติ อาการของผู้ป่ วยทีสามารถสังเกตุได้ ่ หากพบควรรีบพบแพทย์ตรวจวินิจฉัยทันที 1. พูดไม่ออกหรือไม่เข้าใจคําพูด หรือพูดไม่ชัดทันทีทันใด 2.แขนขาหรือหน้าอ่อนแรง ขยับไม่ได้ขึ้นมาทันทีทันใด โดยเฉพาะที่เป็นครึ่งซีกของร่างกาย 3. ตาข้างใดข้างหนึ่งมัวหรือมองไม่เห็นฉับพลัน คล้ายมีม่านมาบังตา 4. ปวดศีรษะรุนแรงฉับพลันชนิดไม่เคยเป็นมาก่อน 5. งุนงง เวียนศีรษะ หรือเสียการทรงตัว ปัจจัยเสี่ ยงของโรคหลอดเลือดสมอง - ความดันโลหิตสูง ควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในระดับ ที่เหมาะสม โดยรักษานํ้าหนักตัวไม่ให้อ้วนเกินไป, ลด อาหารที่เค็ม เน้นอาหารที่เป็นพืช ผัก ผลไม้, หมั่นออกกําลังกายให้สมํ่าเสมอ, และควรตรวจสุขภาพเป็นครั้งคราว - การสูบบุหรี่ เสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง, โรคหัวใจและโรคปอด - โรคหัวใจ เช่น โรคลิ้นหัวใจพิการ โรคหัวใจขาดเลือด จากเส้นเลือดหัวใจอุดตัน ฯลฯ. - โรคเบาหวาน เป็นสาเหตุที่ทําให้หลอดเลือดแข็งทั่วร่างกาย หากเกิดที่สมองจะมีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือด สมองมากกว่าคนปกติ2-3 เท่า - ภาวะไขมันในเลือดสูง เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน และ โรคหลอดเลือดสมอง ทําไมต้องเป็ นโกจิเบอร์รี่ ? ใน 10 ปีที่ผ่านมาโกจิเบอร์รี่ ได้รับความสนใจในฐานะเป็นผลไม้และยาธรรมชาติแห่งอนาคต มีงานวิจัย คุณประโยชน์มากมาย และได้รับการตีพิมพ์จาก University of Maryland Medical Center ว่า เป็น ?Dietary Approaches to Stop Hypertension, or DASH? หรือ อาหารที่ช่วยหยุดภาวะความดัน โลหิตสูง เนื่องจากมีวิตามินสูง ปราศจากไขมัน ประกอบด้วยสารต้านอนุมูลอิสระสูง เช่น zeaxanthin , flavonoids, lutein, lycopene and polysaccharides , vitamins A and C, the B vitamins riboflavin and thiamin, แร่ธาตุ เช่น minerals calcium, iron, phosphorus and zinc. สถาบัน Huntington College of Health Sciences ได้ทําการทดสอบสารสกัดจากผลโกจิเบอร์รี่ กับ กระต่ายทดลอง ที่มีภาวะเบาหวานและไขมันในเลือดสูง นักวิจัยพบว่า สารสกัดจากผลโกจิเบอร์รี่ ไม่เพียงแต่ช่วย ลดระดับนํ้าตาลในเลือด แต่ยังลดคอเลสเตอรอล ชนิดเลว (LDL cholesterol) และไตรกรีเซอไรด์ ได้ด้วย ใน ระยะ 3 สัปดาห์ หลังเริ่มทดสอบ ซึ่งนักวิจัยพบว่าสารที่มีบทบาทสําคัญคือ สารโพลีแซคคาไรด์(LBP-1,LBP2,LBP-3, LBP-4) ในโกจิเบอร์รี่ นั่นเอง งานวิจัยนี้ได้รับการตีพิมพ์ ในเดือนพฤศจิกายน ปี ค.ศ. 2004 วารสาร the journal 0f "Life Sciences." ประโยชน์อื่น ที่ได้รับจากการทาน โกจิเบอร์รี่ คือ ช่วยปกป้องดวงตาจากการเสื่อมตามวัย ลดภาวะตาบอด ตาแห้ง ตาพร่ามัวและช่วยต่อต้านริ้วรอย ส่งเสริมการสร้างเซลล์ใหม่ในร่างกาย เช่นเซลล์ผิวกาย เซลล์ตับ ไต ชะลอการ เสื่อมของร่างกาย ทาน โกจิเบอร์รี่ วันละ 15-20 กรัม หรือ โกจิเบอร์รี่ สกัดเพียง วันละ 1 ช้อนชา ช่วยให้อายุยืนยาวอย่างมี สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัย ค่ะ การป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ควรปรับเปลี่ยนวิถีการดํารงชีวิต เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ทั้งผักและผลไม้ ควบคุมอาหารนํ้ามันสูง อาหารหวาน เครื่องดื่มนํ้าตาลสูงและแป้งขัดขาว ออกกําลังกายสัปดาห์ละ3 ครั้งๆละ 30 นาที ควรพักผ่อนคลาย เครียดสมํ่าเสมอ นอนให้หลับสนิทวันละประมาณ 8ชั่วโมง ตรวจสุขภาพประจําปีเมื่ออายุมากขึ้น ควรได้รับการ ตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจระดับนํ้าตาลในเลือด และระดับไขมันในเลือด การตรวจร่างกายทั่วไป โดยแพทย์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง References 1. Columbia University Health Services; Go Ask Alice!: Goji Berries ? Superfood, Scam, Safe?; December 2008 ? 2. University of Texas, El Paso; Herbal Safety: Goji; Armando Gonzalez Stuart, Ph.D. ? 3. Froedtert Hospital & Medical College of Wisconsin; Goji Berry or Lycium; Dena McDowell, MS, RD ? 4. Huntington College of Health Sciences; Goji and Noni ? A Review of Two Traditional Medicinal Juices; Gene Bruno, MS, MHS; 2009 ? 5. University of Maryland Medical Center: Hypertension