Home / News / โกจิเบอรี่ ชวยป้ องกันการเกิดโรคอัลซไฮเมอร์ ่

โกจิเบอรี่ ชวยป้ องกันการเกิดโรคอัลซไฮเมอร์ ่PDF ดูรายละเอียด.pdf


อัลซไฮเมอร์(Alois Alzheimer) หรือ AD เป็นภาวะสมองเสื่อม ที่พบได้บ่อยที่สุดโดยจะมีการ เสื่อมของเซลล์สมองทุกส่วนเป็นแล้วไม่มีวันหาย ผู้ป่ วยจะไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเอง ไม่ สามารถแยกทุกผิด มีปัญหาในเรื่องการใช้ภาษา การประสานงานของกล้ามเนื้อเสียไป ความจําเสื่อม ในระยะท้ายของโรคจะสูญเสียความจําทั้งหมด อาการจะเริ่ มเป็ นตอนอายุ65 ปี แต่บางรายเป็ นเร็วกว่านั้ นอาจจะเริ่ มตอนอายุ40 ปีอาการ เริ่มเป็นใหม่ๆจะมีอาการขี้ลืม และสูญเสียสมาธิ ซึ่งอาการแรกๆอาจจะวินิจฉัยยากเพราะอาการนี้ก็เป็น กับผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ การดําเนินโรคจะค่อยเป็นค่อยไป และทรุดลงในช่วงระยะ1-3 ปี มีปัญหา เรื่องวันเวลาสถานที่ และอาจหลงทางกลับบ้านไม่ถูก ลืมชื่อญาติสนิท หวาดระแวง สับสน โดยเฉพาะ กลางคืนอาจไม่นอนทั้งคืน จะออกนอกบ้าน และมีพฤติกรรมก้าวร้าว บางคนก็กลับเปลี่ยนไป เป็นไม่ สนใจสิ่งแวดล้อม เมื่อเวลาผ่านไปอีก 2-3 ปี อาการยิ่งทรุดหนัก ความจําเลวลงมาก จําญาติไม่ได้ เคลื่อนไหวช้าลง ไม่ค่อยยอมเดิน หรือเดินก็เหมือนก้าวขาไม่ออก ลังเล ทํากิจวัตรประจําวันด้วยตนเอง เช่นอาบนํ้า แปรงฟัน รับประทานอาหารไม่ได้ พูดน้อยลง ไม่เป็นประโยค ที่สุดก็ไม่พูดเลย กลั้น ปัสสาวะ อุจจาระไม่ได้ ต้องมีคนดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ผู้ป่ วยจะเสียชีวิตในเวลา 2-10 ปี โดย เฉลี่ย 10 ปี ด้วยโรคแทรก เช่น ติดเชื้อจากปอดบวม หรือแผลกดทับ โกจิเบอรี่สามารถช่วยป้องกันการเกิดภาวะ อัลซไฮเมอร์(Alois Alzheimer) ได้ โดยสารโพ ลีแซคคาไรด์และสารต้านอนุมูลอิสระ ในโกจิเบอรี่ แสดงคุณสมบัติเป็น Neuroprotective superstar ช่วยป้องการเซลล์สมองจากการถูกทําลาย จากสาร beta amyloid peptidesซึ่ง เป็นสารที่เข้าทําลายระบบสารสื่อประสาทในสมอง จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ฮอ งกง (University of Hong Kong) พบว่า สารสกัดจากโกจิเบอรี่เข้าขัดขวางและทําลาย สารbeta amyloid peptides ที่ก่อให้เกิด ภาวะอัลซไฮเมอร์ นักวิจัยจึงเชื่อว่า โกจิเบอรี่ จะ เป็นความหวังใหม่ในการป้องกันการเกิด ภาวะภาวะอัลซไฮเมอร์ ในผู้สูงอายุในอนาคต หากท่านกําลังย่างเข้าอายุ40 ปี หรือมีญาติผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ การรับประทานโกจิเบอ รี่ ทุกวันเหมือน รับประทานผลไม้ชนิดหนึ่ง จนเป็นนิสัย จะช่วยป้องกันตัวท่าน และคนที่ท่าน รัก จากปัญหาหนักอก ในอนาคตค่ะ เพระการดูแลผู้ป่ วย อัลซไฮเมอร์ ต้องอาศัยความ อดทน และความรักที่มีต่อผู้ป่วย จริงๆ ดิฉันเห็นหลายครอบครัวแล้วที่ ทนแบกรับปัญหาไม่ ไหว จําต้องทิ้งคนที่รักไว้ตามสถานดูแลผู้สูงอายุ และท่านก็เหงา น่าสงสารมากค่ะ