Home / News / โกจิเบอรี่ปกป้ องผิวและสายตาของเราอย่างไร

โกจิเบอรี่ปกป้ องผิวและสายตาของเราอย่างไรPDF ดูรายละเอียด.pdf


Goji Berries are the highest rated antioxidant rich foods on the planet, according to O.R.A.C Scale, which stands for Oxygen Radical Absorbance Capacity. This chart reveals how some of the most antioxidant rich foods match up.As you can see from the chart above, if you compare the popular Blueberry to the Ningxia Goji Berry, you will see that the Ningxia Goji berry far outweighs the Blueberry when it comes to antioxidants by a factor of about 12 -to- 1. In other words, the Ningxia Goji berry contains about 12 times more antioxidants than the already powerful blueberry. ข ้อมูลด ้านบนคือบางสวนของเวบไซด์สุขภาพในต่างประเทศคะ ่ โกจิเบอรี่อุดมด ้วยสารต ้านอนุมูลอิสระ เชน วิตามิน ซ ่ ,ี วิตามิน เอ, lycopene, carotenoid, zeaxanthin ป้องกันอันตรายจากการแตกตัวของออกซเจน แสงยูวีที่จะมาทําร้ายผิว และดวงตา ป้องกันเลนส ิ ตา์ จากแสงยูวี ป้องกันโรคต ้อกระจก บํารุงสายตา ป้องกันปัญหาตาฟ่าฟาง ชวยให ้ผิวดึงกระช ่ บ ลบริ้วรอยร่องลึกใน ั ตําแหน่งต่างๆ ป้องกันการเกิดรอยแดงจากแสงแดด ฟื้นฟูผิวคลํ้าเสยจากแส ี งแดด เมื่อเทียบปริมาณสารต ้าน อนุมูลอิสระกับผลไม้อื่นแล ้ว โกจิเบอรี่กินขาดจริงๆคะ